ខុទ្ធការល័យឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្តី
នាយកខុទ្ធកាល័យ
ឯកឧត្តម ហេង វិជ្ជា
នាយករងខុទ្ធកាល័យ
ឯកឧត្តម សំ សំណាង
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
លោក អ៊ុន តុលា
ជំនួយការ
លោក មុត កក្កដា
លេខាធិការ
លោក នូ ពេជ្រខុងម៉េង