លោកជំទាវ ស៊ាង សុផល្លា
អគ្គលេខាធិការរង

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (២០១៤-បច្ចុប្បន្ន)
         - មន្រ្តីរាជការនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (២០០៥-បច្ចុប្បន្ន)
         - អ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម “កាន់កូវ៉ា” នៅម៉ូស្កូ (១៩៩៦-២០១៤)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជន-(ម៉ូស្កូ, រុស្សី) (១៩៩៩-២០០៣)
         - អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជន-(ម៉ូស្កូ, រុស្សី) (១៩៩៣-១៩៩៥)
         - បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជន-(ម៉ូស្កូ, រុស្សី) (១៩៨៨-១៩៩៣)