ឯកឧត្ដម អ៊ុន វ៉ាល់ឡឺរ៉ូ
អគ្គលេខាធិការ

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្រ្តី និងជាអគ្គលេខាធិការ
         - សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
         - អគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
         - ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគម្រោងវិនិយោគ នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
         - អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិវិធីនិងច្បាប់វិនិយោគ នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត) ពាណិជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
         - វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការសិក្សាវគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (ជំនាន់ទី២) នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
គ្រឿងឥស្សរិយស ៖
         - គ្រឿងឥស្សរិយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍