ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី យឹម ណុលឡា
ប្រធាន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ៖
         - ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស
         - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ​និងវប្បធម៌
         - ប្រធានគណៈកម្មការព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិចិនតុង សៀមរាប និងកំពង់សោម
         - ប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសម្របសម្រួល និងសហការជាមួយភាគីចិនក្នុងការសាងសង់អគារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
         - វិស្វករសាធារណៈការ​ សញ្ញាបត្រពី ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLIQUES DE L’ETAT (ENTPE), ប្រទេសបារាំង
         - បទពិសោធលើវិស្វកម្មសាធារណៈការទាំងនៅប្រទេសបារាំងនិងក្នុងប្រទេស ជាង៤០ឆ្នាំ (២៣ឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំង)
         - សមាជិកសមាគមវិស្វករប្រទេសបារាំង
         - សមាជិកគណៈវិស្វករកម្ពុជា
         - សមាជិក ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS (AFEO)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសជាតូបការ (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៦/២៥២ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនាឆ្នាំ២០១៦)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១០/៧៩២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១១/៨៤៥ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦០៨/៧៧៥ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨)