ក្រុម​ប្រឹក្សាសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ក.ស.វ.)
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL (ECOSOCC)
កិច្ចប្រជុំជំនាញបច្ចេកទេសលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទីនិងភារកិច្ច
ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត
ប្រភេទ
ចំណងជើង
ក្រសួង-ស្ថាប័ន
កាលបរិច្ឆេត
ច្យាប់
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
១៧-ធ្នូ-២០១៥
ច្យាប់
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវៈ
១៧-ឧសភា-២០១៦