ឯកឧត្តម ឡោ ប៉ូលីណា
អគ្គលេខាធិការរង

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌(ឋានៈស្មើរអគ្គនាយក)
         - ប្រធានផ្នែកទទួលបន្ទុកវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និវទេសចរណ៍ នៅក្រុមសង្កេតការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (OBSES) (២០០៤)
         - អនុប្រធានផ្នែក នៅក្រុមសង្កេតការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (២០០១)
         - សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅ NUM និង PPIUរជាធានីភ្នំពេញ (២០០២-២០០៨)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - បេក្ខបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (២០០៧-បច្ចុប្បន្ន)
         - អនុបណ្ឌិតគ្របគ្រង់នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (២០០៣-២០០៥)
         - បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (១៩៩៣-១៩៩៨)