អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ECOSOCC ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០០៩ គឺជាសេនាធិការសម្រាប់កិច្ចដំណើរការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ ECOSOCC ។
         អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននេះ ដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការមួយរូបដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ ឬអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងមានអគ្គលេខាធិការរងមួយចំនួន ជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ ដែលមានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋសេនាធិការ ឬអគ្គនាយក ។
         អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ស.វ. មានមុខងារនិងភារកិច្ចដូចតទៅ៖
          - បំពេញការងារផ្នែករដ្ឋបាល ផ្គត់ផ្គង់ និងបច្ចេកទេស ក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ ក.ស.វ. ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
          - រៀបចំរាល់កិច្ចប្រជុំនានារបស់ ក.ស.វ. ដោយផ្ទាល់ឬដោយសហការជាមួយអគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
          - រៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលនានា សម្រាប់ពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្រ្តីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ស.វ.
          - រៀបចំគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ ក.ស.វ. ដាក់ជូន ក.ស.វ. ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេច
          - ប្រមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ពីបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជូន ក.ស.វ. សម្រាប់ធ្វើការវិភាគ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
          - ជួយ ក.ស.វ. ក្នុងដំណើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទដែលជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
          - រៀបចំក្រុមការងារសម្រាប់ធ្វើការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងចុះធ្វើអង្កេត លើប្រធានបទដែល ក.ស.វ. បានកំណត់តាមកាលបរិច្ឆេទនិងរយៈពេលច្បាស់លាស់
          - ជួយ ក.ស.វ. ក្នុងការព្យាករស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ដែលអាចកើតមានឡើងនាពេលអនាគត
          - រៀបចំឯកសារយោងនិងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ ក.ស.វ. ក្នុងដំណើរការពិនិត្យផ្ដល់យោបល់លើសេចក្ដីព្រាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដែលបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័នដាក់ស្នើមកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
          - រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ រួមទាំងឯកសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន សម្រាប់តម្រូវការរបស់ ក.ស.វ.
          - ពង្រឹងនិងពង្រីកប្រព័ន្ធសម្របសម្រួល ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិនានាយឲ្យបានល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព
          - ជួយ ក.ស.វ. ក្នុងដំណើរការរៀបចំសិក្ខាសាលា និងផ្ដល់នូវបទបង្ហាញលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
          - បំពេញការងារផ្សេងទៀត តាមការប្រគល់ជូនរបស់ប្រធាន ក.ស.វ.។
         ដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តិទៅជាប្រក្រតី ECOSOCC ក៏ដូចជាការបំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានមានផ្នែកជំនាញចំនួន ៧ ដែលបំពេញមុខងារ និង ភារកិច្ចរៀងខ្លួន ។ ផ្នែកទាំងនោះ គឺ
          - ផ្នែករដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងពិធីការ
          - ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់
          - ផ្នែកវិភាគនិងព្យាករណ៍ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
          - ផ្នែកសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងអង្កេត
          - ផ្នែកលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
          - ផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន
          - ផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហការអន្តរជាតិ។

img-slider

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
អគ្គលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម អ៊ុន វ៉ាល់ឡឺរ៉ូ
អគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តម ប៉ិច សុខា
អគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តម អេង រត្នមុនី
អគ្គលេខាធិការរង
លោកជំទាវ ស៊ាង សុផល្លា
អគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តម ហ៊ី គឹមហឿង
អគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តម ឡោ ប៉ូលីណា
អគ្គលេខាធិការរង
ឯកឧត្តម ហេង វិជ្ជា