ឯកឧត្តម ហេង វិជ្ជា
អគ្គលេខាធិការរង

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ឋានៈស្មើរអគ្គនាយក)
         - ប្រធានផ្នែកមណ្ឌលព័ត៌មាន (i-Center/ORIA) គម្រោងវាយតម្លៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រោយជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - វិញ្ញបនប័ត្រវគ្គវិក្រឹត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (២០០៧-២០០៨)
         - បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំពាណិជ្ជសាស្រ្ត (២០០៣-២០០៥)
         - បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (១៩៩៦-២០០០)
         - បរិញ្ញាបត្របុរាណវិទ្យា (១៩៩៧-២០០១)