២០១១
           ១ - ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOC)
           ២ - ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (MME)
           ៣ - ក្រសួងបរិស្ថាន (MOE)
           ៤ - ក្រសួងទេសចរណ៍ (MOT)
         ២០១៣
           ៥ - ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (MEYS)
           ៦ - ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF)
           ៧ - ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MLVT)
         ២០១៦
           ៨ - ក្រសួងឧស្សាហកម្ម​ និងសិប្បក្ម (MIH)
           ៩ - ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន (MPWT)
           ១០ - ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)
           ១១ - ក្រសួង​សុខា​​ភិបាល (MOH)
           ១២ - ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ (MLMUPC)
           ១៣ - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF)
           ១៤ - ក្រសួងការពារជាតិ (MND)
         ២០១៧
           ១៥ - ក្រសួងយុត្តិធម៌ (MOJ)
           ១៦ - រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល (SSCA)
           ១៧ - ព្រឹទ្ធសភា (S.G. SENATE)
           ១៨ - ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (S.G Constitutional)