ឯកឧត្តម អេង រត្នមុនី
អគ្គលេខាធិការរង

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការរង ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (២០០៤-បច្ចុប្បន្ន)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច ក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម(ទទួលអាហាររូបករណ៍បារាំង និងរៀនជាភាសា​បារាំង)​​ (១៩៩៩-២០០១)
         - បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសា​ស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា (១៩៩៤-១៩៩៨)