ឯកឧត្តម ហ៊ី គឹមហឿង
អគ្គលេខាធិការរង

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (ឋានៈស្មើរអគ្គនាយក) (២០០៤-បច្ចុប្បន្ន)
         - ប្រធានផ្នែកនៃក្រុមសង្កេតការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ (២០០១-២០០៤)
         - អនុប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (២០០០-២០០១)
         - មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (១៩៩៨-២០០០)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច