ឯកឧត្ដម យឹម ណុលសន
អនុប្រធានប្រចាំការ

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ៖
         - អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ​និងវប្បធម៌​ ឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្រ្តី
         - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករកម្ពុជា
         - សមាជិកគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃសម្បទាវិជ្ជាជិវៈវិស្វកម្ម​ នៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា
         - ​សញ្ញាប័ត្រពី UNIVERSITY OF WASHINGTON, រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក
         - បទពិសោធន៍លើវិស្វកម្មអគ្គីសនីទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេស ជាង៣០ឆ្នាំ​​​
         - វិស្វករអាជីពខាងអគ្គីសនីចុះបញ្ជីនៅ BOARD FOR ARCHITECS, PROFESSIONAL ENGINEERS, LAND SURVEYORS AND LANDSCAPE ARCHITECS នៃរដ្ឋវាហ្សីនីយ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
         - វិស្វករអាជីពខាងអគ្គីសនីចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជា
         សមាជិក ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS (AFEO)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសជាតូបការ (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៦/២៥២ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦)
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍​ (ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨០៩/៨៥៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩)