ឯកឧត្ដម នរ៉ាណាឫទ្ធិ អានន្ទដាយ៉ាត
អនុប្រធាន

ប្រវត្តរូបសង្ខេម ៖
         - រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ​និងវប្បធម៌
         - ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​​ (១០/១៧/២០១៥ - បច្ចុប្បន្ន)
         - ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១០/១៧/២០១៥ -​ បច្ចុប្បន្ន)
         - នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រាស្តសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន (០១/១០/២០១២​ – ០២/២០១៧)
         - សាស្ត្រាចារ្យ (២០១១-០២/២០១៧)
         - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០០៨ – ២០១៥)
         - អគ្គលេខាធិការរងនិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សនរោត្តមរណឫទ្ធិ (២០១០ – ២០១២)
         - នាយកគ្រប់គ្រងវិទ្យុតាព្រហ្ម FM 90.50 MHz (២០០២ - ២០០៦)
         - ប្រធានខុទ្ទកាល័យនៃរដ្ឋសភាជាតិ
         - ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភា
         - អនុរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (១៩៩៨ – ២០០៣)
         - សារព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមួយ (២៩៩៦ – ១៩៩៧)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - វិទ្យាល័យអែវីតរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក (១៩៧៥-១៩៧៩)
         -សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រ Computer Information System Bellevue នៃសាកលវិទ្យាល័យCITY រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក (១៩៧៩ - ១៩៨៤)
         -សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ នៃសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន ទីក្រុងស៊ីថលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក (១៩៨៤ - ១៩៨៩)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ Art Public Administration Bellevue នៃសាកលវិទ្យាល័យCITY រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក (១៩៨៩-១៩៩៤)