ឯកឧត្ដម លី គឹមសុខ
អនុប្រធាន

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្រ្ដី (២០១៨-បច្ចុប្បន្ន) 
        - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ (២០១១-២០១៨)
         - នាយករង និងនាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (១៩៩៣-២០១១)
         - កម្មាភិបាល គណៈឃោសនាអំរប់មជ្ឍិម (១៩៧៩-១៩៩៣)
         - សាស្រ្ដាចារ្យ នៅក្រសួងអប់រំ (១៩៦៦-១៩៧៥)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖

គ្រឿងឥស្សរិយស ៖