ឯកឧត្ដម អ៊ីវ ថុង
អនុប្រធាន

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្រ្ដី (២០១៨-បច្ចុប្បន្ន)
         - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ (២០១០-២០១៨)
         - សកលវិទ្យាធិការនៃសកកវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (១៩៨៣-២០១០)
         - អ្នកនិពន្ធ គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៩៧៩-១៩៨៣)
         - គរុនិស្សិតជាន់ខ្ពស់ នៃសាលាគរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ (១៩៧៤-១៩៧៥)
         - នាយកការិយាល័យវិភាគសង្គមនៃអង្គការយូណេស្កូនៅភ្នំពេញ (១៩៧០-១៩៧៤)
         - នាយកសាលាបឋមសិក្សាអង្គតាភោគ (១៩៦៨-១៩៧០)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - សញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតពាណិជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យG.T នៃសហរដ្ឋអាមេរិច (២០០២-២០០៤)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ពាណិជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យOxford នៃចក្រភពអង់គ្លេស (២០០០-២០០២)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ពាណិជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យLeceister នៃចក្រភពអង់គ្លេស (១៩៩៨-២០០០)
         - សញ្ញាប័ត្រគរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ គរុកោសល្យ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម (១៩៨១-១៩៨២)
         - សញ្ញាប័ត្រ គរុវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ គរុកោសល្យ នៅភ្នំពេញ (១៩៧៤-១៩៧៥)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ អក្សរសាស្រ្ដ នៃសកលវិទ្យាល័យUPP នៅភ្នំពេញ (១៩៧០-១៩៧៤)
គ្រឿងឥស្សរិយស ៖
         - មេដាយមាសស្ថាបនាជាតិ ០២ គ្រឿង
         - មេដាយមាសពលកម្ម ០២ គ្រឿង
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់មុនីសារភ័ណ្ឌ ០១ គ្រឿង
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សរិទ្ធ ០១ គ្រឿង
         - គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មុនីសារភ័ណ្ឌ ០២ គ្រឿង
         - គ្រឿងឥស្សរិយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា ០១ គ្រឿង