ឯកឧត្ដម ឆយ អូន
អនុប្រធាន

ប្រវត្តិការងារ ៖
         - អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្រ្ដី (២០១៨-បច្ចុប្បន្ន) 
         - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (២០០៥-២០០៩)
         - អគ្គនាយក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០០១-២០០៥)
         - ប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក,អគ្គនាយករង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៩៩៥-២០០១)
         - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៩៩២-១៩៩៥)
         - អ្នកនិពន្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធកម្មវិធី និងសៀវភៅសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៩៧៩-១៩៨៦)
         - សាស្រ្តាចារ្យមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (១៩៦៨)
កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ ៖
         - សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (១៩៨៦-១៩៩០)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (១៩៨១-១៩៨២)
         - សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកប្រវត្ត-ភូមិវិទ្យា នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (១៩៦៩-១៩៧៤)
គ្រឿងឥស្សរិយស និងគោរមងារ ៖
         - គ្រឿងឥស្សរិយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (២០១៤)
         - មេដាយមាស (២០០៣)
         - គោរមងារ : ត្រូវបានតែងតាំងជាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា (២០០៧)